มหัศจรรย์“สื่อสร้างสรรค์”พัฒนาเด็กเล็ก

การพัฒนาเด็กเล็กในช่วงอายุ 2-6 ปี ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ทุกมิติให้เป็นเลิศยิ่งขึ้น เช่น โครงการ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ปีที่ 3” จัดโดยสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) ร่วมกับสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่โรงแรมริชมอนด์ ถนนถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จำนวน 138 ศูนย์ และปี 2558 จำนวน 200 ศูนย์ กระจายครอบคลุมทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเป็นเด็ก 20,517 คน ครู 1,332 คน โดยในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 3 จึงมีการจัดอบรมเพิ่มอีกจำนวน 175 ศูนย์ ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาวะที่ดี โดยเน้นพัฒนาการและการสร้างคุณสมบัติพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์และพื้นที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งยังเป็นที่เสริมทักษะและปรับทัศนคติของครูและพี่เลี้ยงเด็กอีกด้วย
น.ส.สายใจ คงทน หัวหน้าบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ใน ศพด. กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากการทำงานเชิงรุกของ สสส. บูรณาการ 3 แผนงานร่วมกัน ได้แก่ แผนงานสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง, พื้นที่สร้างสรรค์ และแบบแผนพฤติกรรมการใช้สื่อสร้างสรรค์ในครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน ภายใต้แนวคิด “เมือง 3 ดี วิถีสุข” ของ สสย. ได้แก่ “สื่อดี” นั้นต้องเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตเอง ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม อารมณ์และสติปัญญา นำไปสู่บุคลิกภาพที่ดี “พื้นที่ดี” คือต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม รวมไปถึงสนามเด็กเล็กตามวัย และต้องอธิบายได้ว่าสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านใด และ “ภูมิดี” คือนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผนวกกระบวนการเรียนรู้ด้วย รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาของทุกฝ่ายในชุมชนในการมีส่วนร่วมปกป้อ งดูแล และสร้างชุมชนร่วมกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth